en-UStr-TR
24 Ocak, 2017
   
Projeler Projeler

Öncelik Ekseni: İSTİHDAM

• Tedbir 1.1: Önceden tarımda çalışanlar dâhil olmak üzere, kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılması

  Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu- I -TAMAMLANDI

  İş Hayatında Kadın Programı – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

  Hazır Giyim Sektöründe Kadın Girişimciliğinin Arttırılması – GATE

• Tedbir 1.2: Gençlerin istihdamının artırılması

  Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu - I  - TAMAMLANDI

  Yatırım Sektörlerinde Genç İstihdamının Teşviki – PYE II

  Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli – CAREER

  Ankara’nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Arttırılması için Teknik Yardım – ECOSYSTEM

• Tedbir 1.3: Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi

  Kayıtlı İstihdamın Yenilikçi Yollarla Teşviki Operasyonu - I -TAMAMLANDI

  Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu – PRE II

  EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİ - Kayıtlı Kadın İstihdamının Arttırılması – NANNY

• Tedbir 1.4: Kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılması

  Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu - I -TAMAMLANDI

 

Öncelik Ekseni: EĞİTİM

• Tedbir 2.1: Eğitimin Önemi Hakkında Bilincin Arttırılması ve Başta Kız Çocukları Olmak Üzere İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kadınların İş Piyasasına Girişi için Okullaşmanın Arttırılması

  Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Operasyonu - I - TAMAMLANDI

  Türkiye'deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Arttırılması Projesi

  Lise Düzeyinde Okullaşma Oranlarının Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferi Programının Güçlendirilmesi – ŞNT

  Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması II Operasyonu – IAREFG2

• Tedbir 2.2: Özellikle mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesi

  Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu – I - TAMAMLANDI

  Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu – II - TAMAMLANDI

  Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Arttırılması

  Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Teknik Yardım -  UYEP2

  Gençlerin Mesleki Eğitimlerinin Kalitesinin ve Mesleki Becerilerinin  Geliştirilmesi Projesi – ERASMUS


Öncelik Ekseni: HAYAT BOYU ÖĞRENME

  Tedbir 3.1: Hayat boyu öğrenme için gerekli olan beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi

  Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu - I -TAMAMLANDI

  Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu-II – LLLII 

• Tedbir 3.2: İnsan sermayesine daha fazla yatırım yaparak işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin artırılması

  İşveren ve Çalışanların Küresel Ekonomideki Değişikliklere Uyum Yeteneklerinin Artırılması Operasyonu - TAMAMLANDI

  Turizm Sektöründe Çalışan ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Artırılması Operasyonu - TUYUP

  Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması – ERASMUS II

  Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu – ADAPTESK

  TR33 Bölgesindeki İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Artırılması - ADAPTTR33

  İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi - ADAPTICT

  İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Teknik Yardım - ADAPTSD


 

Öncelik Ekseni: SOSYAL İÇERME

• Tedbir 4.1: Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması

  Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu için İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli – İSKEP

  Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi - SI_ROMA

  Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Operasyonu – DISABLED

  Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliklerinin ve Sosyal Entegrasyonlarının İyileştirilmesi - DESİP

  Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması - FADIS

  Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Yüksek Öğrenim Kapsamında Sosyal Entegrasyonu (YTB) – SURİYELİLER

• Tedbir 4.2: İşgücü piyasası ve sosyal koruma alanındaki kurumlar ve mekanizmalar arasında daha iyi bir işleyiş ve koordinasyon sağlanması

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikalarındaki Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Operasyonu – MINofFAMILY

 

Öncelik Ekseni: TEKNİK YARDIM

• Tedbir 5.1: Programlama, yönetim, uygulama, izleme, kontrol, değerlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi
  İKG Operasyonel Programının Uygulanması için Teknik Yardım Projesi -TAMAMLANDI

• Tedbir 5.2: Potansiyel ve nihai faydalanıcıların kapasitelerinin geliştirilmesi için destek

• Tedbir 5.3: Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
  Operasyon ve Hibe Faydalanıcılarının Desteklenmesi & Bilgilendirme ve Tanıtım Teknik Yardım Projesi -TAMAMLANDI

Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation