en-UStr-TR
24 Ocak, 2017
   
Projeler Projeler PRE-TR

ÖNCELİK EKSENİ: İSTİHDAM

 KAYITLI İSTİHDAMININ YENİLİKÇİ YOLLARLA TEŞVİKİ OPERASYONU-1


OPERASYON HAKKINDA KISA BİLGİLER

• Tedbi̇r 1.3: Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi

• Operasyon: Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İsthidamın Desteklenmesi

• Operasyon Faydalanıcısı: Sosyal Güvenlik Kurumu(Operasyonel Anlaşma imza tarihi: 08 Ekim 2009)

• Toplam Bütçesi̇: 13.1 Milyon € (% 15 ulusal katkı dahil)

• Uygulama Yeri̇: 12 NUTS-II Bölgesi - 43 İl ve Ankara

• Bileşenleri: Hizmet – Mal Alımı - Hibe

• Bileşen bütçeleri: Hizmet: 2.3 Milyon € – Mal Alımı: 424 Bin €- Hibe:10.5 Milyon €

• Operasyon Web Sitesi̇:www.kit-up.net


BİLEŞENLER HAKKINDA KISA BİLGİLER


HİZMET BİLEŞENİ

Özel Hedefler: 

• SGK’nın ve ilgili kurumlar ile sosyal ortakların kayıtlı istihdamı teşvik etme kapasitelerinin geliştirilmesi

• Gelecek dönemlerde SGK personelinin kurum içi eğitimlerini yapacak bir eğitici grubu oluşturulması

• SGK ve diğer ilgili bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması

• Bakanlıklar arası işbirliği için seçilen alan ve yerlerde kayıtlı istihdam için izleme sistemi gibi modellerin tanımlanması, geliştirilmesi ve test edilmesi

• Kurumlar arası kullanım için yeni bir ortak veri tabanı geliştirilmesi ve kullanıma sunulması

• Ulusal ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamın ve sosyal güvenliğin önemine ilişkin bilinç düzeyinin artırılması

• Alan çalışmaları gerçekleştirilmesi ve iş piyasası analizleri oluşturulması ve gereken bölgelerdeki/ sektörlerdeki kayıt dışı istihdam yapılarının tanımlanması 

• Hibe Projelerinin sonuçları ulusal ve yerel düzeyde yayılması


MAL ALIMI BİLEŞENİ

Özel Hedefler:

• Kayıtlı istihdamı destekleyen hizmetler sunmaları için SGK il müdürlüklerinin fiziksel gereksinimlerinin karşılanması

  Bu kapsamda, mal alımları 3 kısım (lot) altında düzenlenmiştir:
  -Lot 1: Ofis mobilyaları ve ekipmanları
  -Lot 2: Bilgi Teknolojileri ekipmanları, yazılım
  -Lot 3: İletişim ve kopyalama ekipmanları


HİBE BİLEŞENİ

Özel Hedef:

• Bölgedeki ve yereldeki toplumu, yenilikçi faaliyetler ile kayıtlı istihdamı teşvik etmekte kullanılacak yolların ve metotların araştırılması ve uygulanmasına yönlendirerek kayıt dışı istihdamı en aza indirmek ve kayıtlı istihdamın yararlarını göstermek

Desteklenen Proje Sayısı: 41

Uygulama Dönemi: Temmuz 2010–Aralık 2011

Tüm Projeleri İncelemek İçin Tıklayınız...

        KİTUP - Kayıtlı İstihdamın Yenilikçi Yollarla Teşviki Operasyonu (SGK)

(www.kitup.net)

Kayıt dışı istihdamın azaltılması, kayıt dışı istihdamla mücadele eden yerel aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi, ilgili sektörler, işverenler ve çalışanlar düzeyinde farkındalığın artırılmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Operasyonun toplam bütçesi 13.1 milyon avrodur.Operasyon üç bileşenden oluşmuştur.

Teknik Destek bileşeni 2010-2012 yılları arasında, yaklaşık 2.3 milyon bütçe ile yürütülmüştür. Bu kapsamda başta SGK olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik çok sayıda eğitim sağlanmış, kayıt dışı istihdam ile mücadeleye yönelik ulusal strateji hazırlanması ve kayıt dışı istihdam ile mücadeleyi destekleyecek bilgi işlem altyapısı oluşturulması desteklenmiştir. Bu kapsamda,

 • SGK, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların kayıtlı istihdamı teşvik etme kapasiteleri geliştirilmiştir.
 • Gelecekte SGK’da görev alacak personelin eğitim ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir eğitmen grubu oluşturulmuştur.
 • SGK ve ilgili bakanlıklar arasında iş birliği güçlendirilmiş, koordinasyon artırılmıştır.
 • Bakanlıklar arası iş birliği için İstihdam İzleme Sistemi ve benzeri modeller geliştirilmiştir.
 • Kurumlar arası kullanım için ortak bir veri tabanı geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.
 • Ulusal ve yerel düzeyde kayıtlı istihdam ve sosyal güvenliğin önemine ilişkin bilinç düzeyi artırılmıştır.
 • Belirli sektör ve bölgelerdeki kayıt dışı istihdam yapılarını belirlemek üzere alan çalışmaları yapılmış ve iş piyasası analizleri oluşturulmuştur.
 • Hibe projelerinin sonuçları ulusal ve yerel düzeyde yayılmıştır.

Hibe bileşeni altında ilgili kurum ve kişilere verilen eğitimler ve gerçekleştirilen farkındalık artırma faaliyetleri ile kayıtlı istihdamın artırılması desteklenmiştir. Bu kapsamda yürütülen 41 hibe projesi için yaklaşık 10.5 milyon avro bütçe kullanılmıştır. Bu kapsamda,

 • İlk kez kayıtlı istihdam ile ilgili bir hibe programı yürütülmüştür.
 • Eğitimler ve etkinliklerle yaklaşık 7 bin kişiye ulaşılmıştır.
 • Projeler kapsamında düzenlenen eğitimler sonrasında kursiyerlerin yarıdan fazlasının SGK kaydı yapılmıştır.
 • 2 binden fazla şirkete kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik ziyaretlerde bulunulmuştur.
 • Projeler genel olarak imalat (KOBİ), tarım sektörlerinde faaliyet gösteren meslek örgütleri, esnaf ve sanatkar odaları ve yerel otoriteleri hedef alarak tasarlanmıştır.
 • Tarım, otomotiv, lojistik, gıda, el sanatları, aşçılık, sigorta, muhasebe, hizmet elemanı yetiştirme gibi pek çok sektör kapsanmıştır. Her projede odaklanılan sektör üzerine fizibilite ve analiz çalışmaları yürütülmüştür.
 • Hemen her hibe projesinde yöneticileri, işletme sahiplerini, çalışanları ve bölge halkını bilinçlendirmeye yönelik seminer, konferans, toplantı gibi en az iki etkinlik gerçekleştirilmiştir.
 • Kayıt dışı istihdamın oluşturduğu ekonomiyle mücadele etmeye yönelik çok sayıda ofis, platform ve dernek kurulmuştur.
 • Tanıtım faaliyetleri birçok hibe projesinin önceliğini oluşturmuş, bu kapsamda çok sayıda kamu spotu, televizyon ve radyo tanıtımları hazırlanmış ve yayınlanmış, broşür, kitapçık, el ilanı gibi çok sayıda basılı materyal oluşturulmuştur.
 • Zanaatkarların kayıt altına alınmasına yönelik projeler yürütülmüş, bu kapsamda zanaatlarla ilgilenen gençlere eğitimler verilmiş ve kaybolmak üzere olan geleneksel mesleklerin devamına katkı sağlanmıştır.
 • Projelerde aşçılık, güvenlik elemanlığı, tekstil işçiliği, muhasebe, bakır işçiliği gibi çeşitli ve çok sayıda sertifikalı meslek eğitimi sağlanmış, bu eğitimler genel işletme, yabancı dil, dış ticaret, iletişim vb. kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimleriyle desteklenmiştir.
 • Güneydoğu illerinde faaliyet gösteren 35 şirketin ISO 9000 belgesi alması desteklenmiştir.
 • Kayıt dışı istihdamla mücadele hattı olan ALO 170 SGK İletişim Hattı’nın tanıtımına yönelik aktiviteler yürütülmüştür.
 • Diyarbakır ili içerisinde benzer bir “Kayda Değer İhbar Hattı “ kurulmuştur.
 • SGK’nın kayıt verilerini ilgili kurumlarla karşılaştırmasına imkân verecek bir bilgi teknolojileri programının yazılımı gerçekleştirilmiştir.
 • Hibe projelerinin uygulama bölge ve illerinde kayıt dışı istihdamla ilgili bilinç düzeyi artırılmıştır.
 • İlgili kurum ve kuruluşların kayıt dışı istihdamla mücadele kapasitesi artırılmıştır.

Operasyonun tedarik projesiyle de SGK merkez ve bölge teşkilatlarının fiziki kapasitesinin artırılması ve veri tabanının geliştirilmesine yönelik olarak 424 bin avroluk ekipman alımı gerçekleştirilmiştir.

Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation