en-UStr-TR
24 Ocak, 2017
   
IPA IPA 2007-2013(IPA I) IPA IV İKG

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) - IV

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

 

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında ülkemize verilen AB fonlarının kullanılması, program ve projelerin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı insan kaynaklarına ilişkin politika ve uygulamaların başarıyla yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)’nı hazırlamıştır. Bu program, IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi kapsamında, Türkiye’nin eş finansman sağladığı AB fonlarının kullanılacağı öncelik alanlarını, coğrafi bölgeleri, fonların kullanımı için öngörülen koşulları, önceliklere ayrılan miktarları ve genel itibarıyla fonların kullanımı için gerekli yapıları ortaya koyan temel programdır. Bu programın ekonomik faydalar oluşturmakla birlikte sosyal yaşamda da iyileşme sağlayacağı düşünülmektedir. Programın öncelikleri İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme, Teknik Yardım şeklinde belirlenmiştir.


Programın öncelik eksenleri:


İstihdam 

Bu önceliğin amacı, özellikle kadınların işgücüne katılımlarını artırarak ve genç işsizliğini azaltarak, daha çok insanı istihdama çekmek ve istihdamda sürekli olmalarını sağlamaktır. Bu amaç, eğitim ve mesleki eğitim alanlarında atılacak adımlar ile farkındalık artırılmasını da içeren geniş bir politika yaklaşımını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve kamu istihdam hizmetleri, daha kaliteli hizmet sağlanması ve daha etkin işgücü piyasası politikalarının uygulanması noktasında büyük önem taşımaktadır. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 209 milyon Avro’dur.

Eğitim 

Bu önceliğin amacı, eğitimin kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, başta kız çocukları olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi yolu ile insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması olarak belirlenmiştir. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 115 milyon avrodur.

Hayat Boyu Öğrenme 

Bu önceliğin amacı ülkemizde Hayat Boyu Öğrenme olanaklarının yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, işçi, işletmelerin ve işverenlerin uyum yeteneklerinin arttırılmasıdır. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 90 milyon avrodur.

Sosyal İçerme 

Bu ana önceliğin amacı, dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına ve sosyal korumaya erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına erişimleri önündeki engellerin kaldırılması yoluyla içermeci bir işgücü piyasasının teşvik edilmesidir. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 111 milyon avrodur.

Teknik Yardım 

Bu önceliğin amacı, İKG OP çerçevesinde dağıtılacak olan IPA fonları ile yürütülecek olan projelerin etkili bir şekilde geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için merkezi ve yerel düzeyde kapasitenin güçlendirilmesidir. Bu öncelik için ulusal katkı dahil yaklaşık 33 milyon Avro’luk bir kaynak öngörülmektedir. 

Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation